15 12 2009

GÖKYÜZÜ ,Rüyada gökyüzünü görmek

Rüyada göğe yaklaşmak, ibadet eden ve iyi amel sahibi kimseler için Allah-ü Teala Hazretlerine (C.C.) yaklaşmaya yorumlanır. Bazen de, imam ve sultana, alime, ana-babaya, eşe, efendiye ve arzu ettiği şeye yaklaşmaya yorumlanır. Göğe doğru yükseldiğini ve oraya girdiğini görse, o kimse şahadete ve bununla beraber şeref ve medhe kavuşur. Allah'ın (C.C.) yardımıyla kurtuluşa erer. Bir kimse rüyada gökte olduğunu görse, emir ve yasak sahibi olur. Yeryüzüne bakmak için göğe çıktığını görse, yüksekliğe kavuşur, kaçırdığı bir şey için üzüntü ve kedere düşer. Göğün yeşillendiğini görmek, o sene ziraat ve hububatın bol olmasına yorumlanır. Göğün sararması ise, o sene hastalığın olmasıdır. Göğün demirden görülmesi, o senenin yağmurunun azlığıdır. Rüyada göğe bakmak, dünya meliklerinden birisine bakmaktır. Doğu ve batı taraflarına baksa, o kimse yolculuğa çıkar. Bazen de o kimse büyük saltanata kavuşur. Düz olarak göğe çıktığını gören kimse, beden ve malında noksanlığa düşer. Kaplayarak ve meşakkatsiz göğe çıktığını gören kimse, devlet ve saltanata kavuşur. Düşmanının şer ve hilesinden emin olur. Göğe çıkıp oradan inmediğini görse, ölümü yaklaşmasına işarettir. Ne zaman çıktığını bilmediği halde göğe çıkmış olduğunu gören kimse, inşallah cennete girer. Bir kimse rüyada gökten nur çıktığını görse, o yer halkının hidayetine, gökte karanlığın meydana geldiğini görse, o yer halkının sapıklığına yorumlanır. Rüyada gökleri görmek, ilim sahipleri için eşyanın hakikatını keşfetmeye ve ona muttali olmaya, ahiret işlerine ihtimam göstermeye yorumlanır. Rüyada göğün yarılarak, içerisinden ihtiyar birisinin çıktığının görülmesi o yer halkına gelecek hayrı, ucuzluk ve bollukla beraber dostluk ve sevinci ifade eder. Genç birisinin çıktığının görülmesi, düşmanın o yer halkına fenalık etmesini ve aralarından düşmanlık ve bölücülüğün meydana çıkmasını ifade eder. Rüyasında göğü dişleriyle tuttuğunu gören kimsenin, kendisine yahut malına bir noksanlık erişir, yahut erişemeyeceği bir iş talebinde bulunur veya amiri tarafından gazaba uğrar. Rüyasında göğe çıkıp, orada dolaştığını gören kimse astronomi ilmini ve gizli ilimleri öğrenerek halk arasında meşhur olur. Rüyada göğün yeşillendiğini görmek, o yıl tarım ve ürünün bol olmasına, göğün sarardığını görmek ise o yıl hastalığın olmasına işaret eder. Rüyasında gök tarafından bir iple asılı olduğunu gören, yerden ayrıldığı kadar saltanat ve nimet kazanır. Gökyüzünde bir iple asılı olduğunu gören, başarıya ulaşır ve hayır görür. Göğün kapılarını açık görmek, duasının kabul edileceğine, bereketli yağmurlara ve mahsulün bol olacağına işarettir. Gökyüzündeki yıldızların birbirine karıştığını ve yerlerini değiştirdiklerini görmek, milletler arasında savaş çıkacağına işarettir. Gökyüzüne asılı bir takım fenerler ve kandiller görmek, bunları milletlerin büyükleri, ilim adamları olarak kabul edersek, bunlardan birisinin birden bire söndüğünü görmek, o büyüklerden birisinin öleceğine işaret eder. Bunlardan bir çoğunun söndüğünü görmek, veba, kolera gibi salgın hastalıklardan birisinin çıkması veya büyüklerden bir kaçının ölmesi ile yorumlanır. Bir kuşun üzerine binmiş olarak gökyüzüne doğru uçtuğunu görmek, hayırlı bir şekilde işinde yükseleceğine, memursa terfi edeceğine, işçi ise ücretinin artacağına, tüccar ise kazancının bollaşacağına, ev kadını ise rızkının artacağına, hasta ise iyileşeceğine, gurbette ise sılaya döneceğine delalet eder. Göğün rengini beyaz görmek bereket ve nimettir. Yeşil görmek hayır ve bolluktur. Sarı görmek hastalıktır. Kırmızı görmek savaş ve kan alametidir. Siyah görmek kıtlık ve darlıktır. Gökyüzünün renkten renge girip durmadan değiştiğini görmek, o yerde büyük bir karışıklığın çıkacağına işarettir. Gökyüzünde büyük çizgiler halinde kırmızı işaretler görmek, o yerin devlet başkanının başarılı işler yaparak halkı mutlu edeceğine delalet eder. Gökten buğday, un ve benzeri şeylerin yağdığını görmek, berekete ve çok büyük bir nimete ulaşacağına delalet eder. Gökyüzünde bir takım kandillerin yandığını görmek, dünyadaki insanlardan büyük bir kitlenin savaşıp öleceklerine işarettir. Gökyüzünden yere doğru salınmış ip, zincir gibi şeyler görmek, Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) kullarını kurtarmak için uzattığı ipler din, İslam, sünnet, farz ve vacipler olarak kabul edilmiş olup, rüya sahibi bu iplerden birine sarılır ise, sırat köprüsünden kolayca geçeceğine işarettir. İnsanlardan bir çoğunu bu iplere asılmış ve tutunmuş olarak görmek, halkın hak dini İslam'a nefislerini teslim ettiklerine işaret sayılır. Bir kimse rüyasında, bulunduğu yerden bir direğin yükselerek göğe kadar ulaştığını görse, bu onun duasının kabul edildiği anlamına gelir. Bir kimsenin rüyada gökyüzünü yıldızlarla pırıl pırıl bir halde görmesi, din ve takva ile tâbir olunur. Gökyüzünün simsiyah şekilde görülmesi, bunun zıddı. Rüyada göğe yaklaştığını görmek, ibadet eden ve iyi amel sahibi kimseler için Allahu Teâlâ'ya yaklaşmaya ve amellerin makbuliyetine delâlet eder. Bazı kere de bu türlü rüya, muzdarip ve âciz kişilerin duasının kabul edilmesine işarettir. Rüyada göğsün yeryüzüne düştüğünü ve indiğini görmek, yeryüzünde meydana gelecek kıtlığa ve şiddete delâlet eder. Gök görmek, devlet reisinin cismine ve zâtına, bazen de, onun köşküne, çadırına, evine ve malına delâlet eder. Rüyada gökyüzünden bal, zeytin, incir, hurma ve arpa gibi bolluğa delâlet eden şeylerin indiğini görmek, insanlar üzerine menfaatli yağmurlar yağacağına alâmettir ve insanlar ondan istifade ederler. Rüyada merdiven veya iple, yahut başka bir şeyle semaya çıktığını görmek, devlet başkanı tarafından verilecek izzet ve ikrama ve yüksek makama veya korku ve çetinliğe delâlet eder. Rüyada göğe doğru yükseldiğini ve oraya girdiğini görmek, rüya sahibi için şehadete ve bununla beraber şeref ve medhe nail olmaya işarettir. O kişi, Allahu Teâlâ'nın yardımı ile kurtuluş ve selâmete erer. Bir adamın gökte çukur veya bir kuyu içine düştüğünü ve oradan çıkamadığını görmesi, o çukur ve kuyunun onun kabri olmasına alâmettir. Yine bu rüyada o zatın Müslüman olarak ölmesine bir müjde vandır. Çünkü kâfirler için gök kapıları açılmaz. Onların habis ruhları göklere lâyık değildir. Denilmiştir ki: Rüyada gökleri görmek, şehire, kaleye, eve, zevceye, ana-babaya, hocaya, kendisinden menfaat umulan ve zararından korkulan yere alâmettir. İlim sahiplerinin rüyada gökleri görmesi, eşyanın hakikatini keşfetmeye ve ona muttali olmaya, ahiret işlerine ihtimam göstermeye ve kullukta devama delâlet eder. Ziraatçının rüyada göğü görmesi, hububat ve meyvelerde meydana gelecek büyüme, bolluk ve berekete işarettir. Yine rüyada göğün yeşillend iğini görmek, o sene içinde ziraat ve hububatın bol olmasına delâlet eder. Göğün sararması ise, o senede vuku bulacak hastalıklara alâmettir. Rüyada göğün yarılarak içinden ihtiyar birinin çıktığını görmek, o yer halkına gelecek hayra, ucuzluk ve bolluğa, ülfet ve sevince delâlet eder. Rüyada genç bir adamın göğe çıktığının görülmesi, düşmanın o yer halkına fenalık etmesine ve aralarında düşmanlık ve tefrikanın meydana çıkmasına delâlet eder. Rüyada kendisini yedinci kat göğün üstünde görmek, rüya sahibi için yükseklik ve azamete işarettir. Rüyada gök kapılarının açılmış olduğunu görmek, bol yağmura, berekete, duaların kabulüne delâlet eder. Buna mukabil kapılarının kapanmış olarak görülmesi, yağmurun yağmamasına ve kıtlığa işarettir. Rüyada başını kaldırıp göğe baktığını görmek, dünya sultanlarından birisine bakmaya işarettir. Doğu ve batı taraflarına bakmak, sefer ile tâbir olunur. Rüyada ne zaman çıktığını bilmediği halde göğe çıkmış olduğunu görmek, Hakk'ın izni ile cennete girmeye delâlet eder. Rüyada tavşancıl kuşunu göğe uçarak gittiğini ve bir daha inmediğini görmek, çok hayra ve yüksek mertebeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada göğü yarılmış halde görmesi, bid'at ve sapıklığa işarettir. Bâzı kere de göğü görmek, hacca, gökyüzünden yere inmek de düşman ile sulh olmağa delâlet eder.


8123
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz