08 11 2010

RÜYADA KUR'ÂN-I KERİM SURELERİ OKUDUĞUNU GÖRMEK

İmam Nablusî (rh.a) demiştir ki:
"- Ekseriya ölüler üzerine okunan Kur'ân-ı Kerîm sûrelerini rüyada hastanın üzerine
okumak, o hastanın ölümüne; hastalığın şifası için okunan sûreleri okumak sevince,
sürür ve feraha, rızka, Kur'ân okuyacak bir çocuğun dünyaya geleceğine delâlet eder.
Yine Kur'ân sûresi, zevce yahut evlat veya sûre adedince altın ve gümüşe alâmettir."
Biliyorsunuz ki, Kur'ân-ı Kerim ilk defa Mekke'de, sonra Medine'de nazil oldu. Hem
Mekke hem de Medine'de nazil olan âyetler de vardır.
Mâide, En'am, Nahl, Hac, Lokman, Secde, Teğabun gibi hem Mekke, hem de
Medine'de nazil olan sûreleri rüyada görmek, hacca delâlet eder.
Rüyada Kur'ân-ı Kerimi hatmeylediğini görmek, maksad ve murada erişmeğe
alâmettir. Kur'ân-ı Kerîmi doğru olarak okuduğunu görmek, malının artmasına, güzel
sesle okumak, ulûvv-i mertebeye delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada Bismillâhirrahmanirrahîm okuduğunu veya başkası tarafından
okunduğunu görmesi, Allahu Teâlâ tarafından malına verilecek berekete, rızkında
genişliğe, duasının kabulüne delâlet eder.
Rüyada Besmeleyi tekrar tekrar okuduğunu yahut okunduğunu görmek, Allahu Teâlâ
indinde makbuluyete ve insanlar arasında seçilmişlerden olmaya delâlet eder.
* FATİHA: Rüyada Fâtiha-i şerifeyi okuduğunu veya oku-nulduğunu görmek, güç
işlerin kolaylaşmasına, maişetin bolluğuna, hayır ve berekete delâlet eder. Rüyada
Fâtiha'yı okuduğunu gören kişiye Yüce Allah hayırlı sebepler ve kapılar açar.
Cafer-i Sâdık, Ibn-i Kesir ve daha niceleri demişlerdir ki:
- Bir kimse rüyada Fatihayı veya ondan bir ayeti okuduğunu yahut okunduğunu
görse, bir şey hakkında yaptığı duası kabul olur.
Rüyada Fâtiha'yı veya ondan bir ayeti okuduğunu, yahut kendi üzerine okunduğunu
görmek, rüya sahibine bütün şer kapılarının kapanmasına, hayır ve iyilik kapılarının
da açılmasına delâlet eder.
Yine rüyada Fâtiha'yı okumak, hac ile de tâbir olunur ve o kimse Hacca gider.
* BAKARA: Bir kimsenin rüyada Sûre-i Bakarayı veya ondan bir ayeti, yahut bir
parçayı okuduğunu ya da kendi üzerine okunduğunu görmesi, ilme, uzun ömre, dinde
iyilik ve çocuğu hakkında kurtuluşa delâlet eder.
Hazret-i Aişe (r.a) validemiz demiştir ki:
- Rüyada Sûre-i Bakarayı tamamen veya bir kısmını okuduğunu gören, bir yerden
diğer bir yere gider ve nasibi gittiği yerden olur.
Rüyada Bakara Sûresi'nden olan Ayetü'l-Kürsî'yi okuduğunu veya üzerine
okunduğunu görmek, korku, dehşet ve afetten emin olmağa, murada ermeye ve
afiyete delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada Ay e tül Kürsî'yi okuyan şifa bulur ve murada erer.
Bazı kere de Ayetül Kürsî, hafızaya ve keskin zekaya işarettir.
* AL-I IMRAN: Rüyada Al-i Imran Sûresi'ni veya ondan bir ayeti okuduğunu, yahut
kendi üzerine okunduğunu görmek, insanlar arasında muteber olmaya, her türlü
fenalıktan korunmaya ve ihtiyarlık anında bir evlada kavuşmaya delâlet eder.
Câfer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada Al-i İmran Sûresi'ni okumak veya
okunduğunu görmek, insanlar arasında makbul ve aziz tutulmaya, dünya ve ahirette hayır ve nimete mazhar olmaya delâlet eder.
* NİSA: İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada Sûre-i Nisayı veya ondan bir parçayı
okuduğunu veya kendi üzerine okunuldu-ğunu görmek, miras mala, akraba iyalin
çocukluğuna delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri de: "Rüyada bu sûreyi okuduğunu gören iffet ve istikamet ile
meşhur olur ve insanlar arasında muazzez ve muhterem tutulur" demiştir.
Bir talebenin rüyada Nisa Sûresi'ni veya ondan bir ayeti okuduğunu görmesi, feraiz
ilmiyle mahir olmasına delâlet eder.
Yine Cafer-i Sâdık hazretlerinden. O demiştir ki: Rüyada Nisa Sûresi'ni okuyan
kimse, Ömrünün sonunda geçinemiyeceği bir hanımla evlenir.
* MAIDE: Bir kimsenin rüyada Mâide Sûresi'ni veya ondan bir parçayı okuduğunu
yahut kendi üzerine okunduğunu görmesi, iyilik etmeye, yemek yedirmeye hayırlı ve
güzel işleri sevmeye delâlet eder.
Yine bu sûreyi okumak, güzel itikada, ibadet ve huşu sahibi olmaya; yüce şana,
kuvvetli îmana, takvaya ve Allahu Teâlâ indinde duaların kabul olmasına delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn demiştir ki: Kim rüyada Mâide Sûresi'ni okuduğunu veya üzerine
okunduğunu görürse, kavmi arasında aziz ve mükerrem olur.
Câfer-i Sâdık hazretleri şöyle der: O kişi dininde kavi olur ve muradına erer.
* EN'AM: Rüyada En'am sûresini veya ondan bir parçayı okumak veya kendi üzerine
okunduğunu görmek, çoluk çocuğun selâmetine, dünya ve âhirette güzel rızıkla
rızıklanmaya ve saadet müjdesine delâlet eder...
Rüyada En'am Sûresi'ni okuduğunu veya okunduğunu görmek, şu vech üzere de
tâbir olunur:
a) İhsan,
b) Cömertlik,
d) Hak rahmetine mazhariyet,
e) Dünya ve ahiret rızkı,
f) Meleklerin o kişi için istiğfar etmesi...
* A'RAF: Bir kimsenin rüyada A'râf sûresini veya ondan bir parçayı okuduğunu, yahut
üzerine okunulduğunu görmesi, ilme nailiyete, dinde kuvvete ve hâlis müminliğe
alâmettir.
Ibn-i Sîrîn hazretlerinin beyanına göre, bu sûreyi rüyada okuyan kişi Tûr-i Sina'yı
ziyarete mazhar olur, düşmanına galip gelir.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada A'râf Sûresi'ni okuduğunu görmek, Cenâb-ı
Hak'km rızasına nailiyete delâlet eder ve her korkudan emin olur.
Bazan da rüyada bu sûreyi okumak, şeytanın hilesinden emin olmaya, ahirette
Hazret-i Âdem (a.s) şefaatine ermeye delâlet eder.
* ENFAL: Rüyada Enfal sûresini okumak, kuvvete, ilme ve takvaya işarettir.
Güzide Sahabîlerden Ibn-i Abbas (r.a) demiştir ki:“-Bir kimsenin rüyada Enfal Sûresi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine
okunduğunu görmesi, zafere ermeye, izzet ve yücelik tacını giymeye delâlet eder."
Cafer-i Sâdık hazretleri de şöyle tâbir buyurmuşlardır:
- O kimsenin dini salim olur, saadet güneşi ona gülümser.
Yine denilmiştir ki: Kim rüyada Enfal Sûresi'ni okuduğunu görürse, kıyamet günü
Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in şefaatine nail olur.
* TEVBE: Rüyada Tevbe Sûresi'ni veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut üzerine
okunduğunu görmek, salih ve arif kişileri sevmeye delâlet eder.
Yine bu mübarek sûreyi okuyan tevbe etmedikçe ölmez ve insanlar arasında
mükerrem olur.
Tevbe Sûresi'ni görmek ve okumak şu şekilde de tâbir olunur:
a) Allahu Teâlâ o kimsenin dinini ıslah eder,
b) Nifaktan uzak olarak âhirete gider,
d) Nebiyy-i Zişan ona şehadette bulunur,
e) Bütün melekler onun için istiğfar ederler,
f) Cenâb-ı Hak'ı kişiye ihlas nimeti verir...
* YUNUS: Rüyada Sure-i Yûnus'u veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine
okunduğunu görmek, geniş ve bol rızka delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki: O kişinin sözü ve ibadeti güzel ve makbul olur.
Bazı kere de bu sûreyi okuyan kimseye Cenâb-ı Hak ilim ve güzel itikad verip ondan
hilekarların hilesini ve sihirbazların sihrini uzaklaştırır.
Bu sûreyi rüyada görmek ve okumak, takva ve verâ sahibi olmaya da delâlet eder.
* HÛD: Rüyada Hûd Sûresi'ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine
okunduğunu görmek, güzel ve düzgün itikada, Allahü Teâlâ'ya hüsn-ü zan sahibi
olmaya, ekin ve ziraati sebebiyle rızıklanmaya delâlet eder.
Ibri-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Bu sûreyi rüyada okuyan kimse, ziraat, bağ bahçe
yüzünden zengin olur.
* YUSUF: Bir kimsenin rüyada Sûre-i Yusuf u veya ondan bir parçayı okuduğunu
görmesi, Ibn-i Kesir'e göre, akrabalarından düşmanı çok olmaya delâlet eder. Çünkü
kardeşleri de Yusuf (a.s)'a hased etmişler ve onu kuyuya atmışlardı.
Bazı kere de rüyada bu mübarek sureyi okuduğunu görmek, fakirlikten sonra
zenginliğe, zilletten izzete, sıkıntıdan feraha ermeye delâlet eder. Hazret-i Yusuf
kölelikten sonra Mısır tahtına sultan olmuştu.
Ibn-i Sîrîn hazretleri derler ki: Rüyasında Sûre-i Yûsuf u tamamen veya kısmen
okuduğunu yahut okunduğunu görmek, önce zulme duçar olmaya ve fakat
arkasından hayır ve nimete ermeye delâlet eder.
* RAD: Rüyada Sûre-i Rad'ı tamamen veya kısmen okuduğunu görmek veya
kendi üzerine okunduğunu görmek, Yüce Allah'a boyun eğip itaate, kıyamet günü
kendisine verilecek çok sevaba ve hayra ve sözü yerine getirmeye delâlet eder.
Ibn-i Kesir demiştir ki: O kişi çabuk ihtiyarlar, Yüce Rabbine duâ ve ilticaya devam
eder.
Ibn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki: Rad Sûresi'ni rüyada okuduğunu veya okunduğunu
görmek, ilim ve Kur'ân kıraetinde üstad olmaya, teşbih ve tehlile devama delâlet
eder.
* İBRAHİM: Bir kimsenin rüyada Sûre-i İbrahim'i okuduğunu veya kendi üzerine
okunduğunu görmesi, çok sevaba, düşmandan emin olmaya, Allahü Teâlâ indinde
makbuliyete delâlet eder.
Hazret-i Aişe (r.a) demiştir ki: Rüyada Sûre-i ibrahim'i tamamen veya kısmen
okuduğunu görmek, Cenâb-ı Hakkı zikre ve tesbih etmeye delâlet eder ve o kimse
zikir ehlinden olur, gam ve üzüntüden kurtulur.
Ibn-i Sîrîn hazretleri de şöyle tâbir buyururlar: Hayrat ve hasenata, taat ve ibadete
devam üzere olur, kerem ve zenginlik ile şereflenir.
Yine denilmiştir ki: O kişinin sevabı kat kat olur, Rabbi onu sakındığı ve korktuğu
herşeyden emin kılar ve onun dini Allah indinde güzel ve makbuldür.
* HICR: Bir kimsenin rüyada Sûre-i Hicr'i veya ondan bir parçayı okuduğunu görmesi,
Allah indinde ve halk nazarında iyi bir insan olmaya delâlet eder.
Yine bu mübarek sûreyi okumak, güzel rızka, çok sevaba, günah ve hatadan
kurtuluşa alâmettir.
Ibn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada Sûre-i Hicr'i veya ondan bir parçayı okuduğunu
görmek, halk indinde aziz ve mükerrem olmaya, yüksek makama ve vekara delâlet
eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri de: O kimse Rabbi indinde makbul ve muhterem olur,
demişlerdir.
* NAHL: Bir kimsenin rüyada Nahl Sûresi'ni veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut
üzerine okunduğunu görmesi, ulema ve salihleri sevmeye işarettir.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada Nahl Sûresi'ni veya ondan bir parçayı
okuduğunu görmek, helâl rızk ile merzuk olmaya, ehl-i din ve diyanet indinde
makbuliyete ve mahbubiyete delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Nahl Sûresi'ni okumak veya okunduğunu
görmek, şu şekilde tâbir olunur:
a) Allah Teâlâ, ona ilim ve hikmet verir,
b) Şifa bulur,
c) Üzüntü ve kederden kurtulur,
d) Mal ve geniş rızıkla nimetlenir...
Hasta bir kimsenin rüyada Nahl sûresini okuduğunu görmesi, hastalıktan şifa
bulmaya ve afiyete ermeye delâlet eder.
* İSRA: Kişinin rüyada Sûre-i İsrâ'yı veya ondan bir parçayı, yahut bir ayeti okuduğunu görmesi, Allahu Teâlâ nezdinde makbuliyete, halk arasında hürmete,
yüce rütbelere, düşman üzerine galibiyete delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada Sûre-i İsra'yı veya ondan bir parçayı okuduğunu
görmek, yüce mertebelere, huşu ve huzû ile müzeyyen olmaya ve insanlar indinde
hayır ile yâdedilmeye delâlet eder.
* KEHF: tbn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Bir kimsenin rüyada Kehf suresini veya
ondan bir parçayı okuduğunu yahut üzerine okunulduğunu görmesi, afat ve
musibetlerden emin olmaya, din yolunda sıdk ve ihlâsa delâlet eder.
Yine bu mübarek süreyi rüyada ukuduğunu görmek, uzun ömre, güzel hale, bol ve
çok rızka alâmettir.
* MERYEM: Hazret-i Âişe validemiz demişlerdir ki: Rüyada Sûre-i Meryem'i veya bir
kısmını rüyada okuduğunu görmek, Cenâb-ı Hakk'ın keremiyle gam, keder, üzüntü
ve sıkıntıdan kurtulmaya ve ihtiyaçların teminine delâlet eder.
Bazı kere de rüyada bu mübarak süreyi okuduğunu görmek, salihleri sevmeye,
kuvvet ve kudrete, mal ve menfaata delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn (r.a) demiştir ki: Kim rüyada Meryem Sûresi'ni okuduğunu görürse,
kıyamet gününde Allah huzurunda âfât ve azabdan mahfuz olur ve Rabbi onu
korktuğundan emin kılar.
* TAHA: Rüyada Sûre-i Tâhâ'yı veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi
üzerine okunulduğunu görmek, gece namazına ve hayra, düşman üzerine galibiyete,
tevbe ve istiğfare delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Sûre-i Tâhâ'yı okuduğunu veya okunulduğunu
görmek, şu şekilde tâbir olunur:
a) Din ve diyanet,
b) İnsanlar nezdinde meşhur ve mâruf olmak,
c) Onun eliyle sihrin iptali,
d) Hayır ve iyiliği sevmek..
Denilmiştir ki: Rüyasında Taha Sûresi'ni okuyan kimse ile melekler musafaha eder ve
onun için istiğfarda bulunurlar.
* ENBİYA: Ibn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada Sûre-i Enbiyâ'yı veya ondan bir
parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunulduğunu görmek, Nebilerin ahlâkı ile
ahlâklanmaya, iç ve dış temizliğine delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) ise şöyle buyururlar:
- Bu mübarek sûreyi okuyan kişi, ilmiyle âmil olur. Darlıktan sonra genişliğe erer,
zahmetten rahata kavuşur.
Bu sûre-i celîleyi rüyada okumak veya okunduğunu görmek, Peygamberlerin ilim ve
niyazları ile rızıklanmaya işarettir. İlim ve tevazu sahibi olmak ile de tâbir edilir.
Yine denilmiştir ki: Allahü Teâlâ o kişiyi emanet ve taate yöneltir ve ona kolaylık
sağlar.
* HAC: Rüyada sûre-i Haccı veya ondan bir parçasını okuduğunu yahut kendi
üzerine okunulduğunu görmek, defalarca hacca gitmeye, malını Hak yolda
harcamaya delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada Hac Sûresi'ni veya ondan bir parçayı
okumak, şu şekilde tâbir olunur:
a) Zühd,
b) Takva,
c) Tasavvuf yoluna sülük,
d) Allah Teâlâ'ya ibadet ve taatte devamlılık,
e) yilik ve hayır işlerine muvaffakiyet.
Fuzale demiştir ki: Hasta bir kimsenin Hac Sûresi'ni rüyada okuması vefatına
işarettir. Veya hacca gider, fakat oradan dönmeden ölüm ona yetişir.
* MÜ'MİNÛN: Rüyada Sûre-i Mu minûn'u veya ondan bir âyeti okuduğunu veya
üzerine okunduğunu görmek, hayret edilecek hallere işarettir ve halk ona teaccüp
eder.
Ibn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki: Rüyada bu mübarek sureyi veya ondan bir parçayı
okuduğunu görmek veya okunduğunu işitmek, müminlerle beraber cennete girmeye
delâlet eder.
Ibn-i Kesir de: Dini kuvvet bulup iman üzere vefat eder, demiştir.
Yine denilmiştir ki: O kimse iffet sahibi olur ve belalardan kurtulur. Yüce Allah
dünyada delillerle onu teyid eder ve müminlerle beraber hasreder ve melekler ölümü
anında ruhunu müjdele-yici kelimeler söylerler ve güzel şeyler gösterirler.
* NUR: Rüyada Nûr Sûresi'ni veya ondan bir parçayı okumak veya okunduğunu
işitmek, şu şekilde tâbir olunur:
a) İlim,
b) Hikmet,
c) Cömertlik ve ihsan,
d) Kalbin nur ile pırıldaması,
e) Hastalıktan kurtuluş...
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Bir kimsenin rüyada Sûre-i Nûr'u veya ondan bir
parçayı okuduğunu görmesi, yahut okunduğunu işitmesi, iyilikle emretmeye,
kötülükten menetmeye, Allah için sevmeye ve Allah için düşmanlığa delâlet eder.
* FURKAN: Bir kimsenin rüyada Sûre-i Furkan'ı veya ondan bir parçayı okuduğunu
görmesi veya okunduğunu işitmesi, Hakkı sevmeye, batıldan nefret etmeye, hayır
işlerine koşmaya, günah ve isyandan kaçınmaya delâlet eder.
Bazı kere de rüyada bu mübarek sûreyi okuduğunu görmek veya okunduğunu
işitmek, Hak ile batılın arasını ayırd etmeye ve Allah'ın izniyle hesapsız olarak
cennete girmeye delâlet eder.
* ŞUARA: Rüyada Sûre-i Şuaraâ'yı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine
okunduğunu görmek, kötü ve yalan sözden kendisini muhafaza etmeye delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Yüce ve kerim olan Allah onu kötü ve fena
işlerden korur.
Yine denilmiştir ki: O sûreyi rüyada gören kimse rızkı hususunda güçlük ve zahmet
çeker ve bir şeye ancak zorlukla nail olabilir.
* NEML: Rüyada Sûre-i Neml'i veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine
okunduğunu görmek, kavminin efendisi ve yektası olmaya delâlet eder. Ve o kişi
kendisini meşhur edecek bir ilme malik olur.
Yine bu rüya şunlara da işarettir: Rızkın, servetin ve malın artması, duanın kabulü,
güzel söz söyleme sanatı...
* KASAS: Rüyada Kasas suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine
okunduğunu görmek, Hazret-i Ebu Bekir (r.a)'in tabirine göre, Allahü Teâlâ tarafından
bir yerde imtihana delâlet eder.
İbn-i Sîrîn demiştir ki: O kişinin eline gaipten bir mal ve servet geçer. Bir define
bulmak ihtimali vardır. Rabbi'ni çok zikreder.
Cafer-i Sadık (r.a) demiştir ki: Rüyada Kasas Sûresi'ni okuduğunu görmek veya
okunduğunu işitmek şunlara işarettir.
a) Hayır ve hasenat
b) Nimet,
c) Malın ziyadeleşmesi,
d) Geniş ve bol rızık...
* ANKEBUT: Bir kimsenin rüyada bu mübarek sureyi okuduğunu veya okunduğunu
görmesi, ölünceye dek Allah'ın muhafazası altında olmaya ve korkulardan emin
bulunmaya delâlet eder.
Bazı kere de bu rüya, yalnızlıkla imtihan edilmeye ve sabrından dolayı müjdelenmeye
delâlet eder.
* RUM: Rüyada Sûre-i Rum'u veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine
okunduğunu görmek, mal ve ilme nâiliyete, kazanca, düşman üzerine galibiyete, arzu
ve isteklerinyerine gelmesine delâlet eder.
ibn-i Sîrîn, o kimse matlubuna erişir, muradına vasıl olur, demiştir...
* LOKMAN: Rüyada Sûre-i Lokman'ı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya
üzerine okunduğunu görmek, Allah Teâlâ'nın ona kitabı ve hikmeti öğretmesine ve
onu halis itikadla rızıklandırmasına delâlet eder.
ibn-i Sîrîn demiştir ki: O kişi âlim, âbid ve hâkim olur.
* SECDE: Bir kimsenin rüyada Sûre-i Secde'yi veya ondan bir ayeti okuduğunu veya
kendi üzerine okunduğunu görmesi, Allahü Teâlâ'ya yakınlığa, ibadet ve taat ehli
olmaya, takva, zühd ve veraya delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki: Rüyada bu mübarek süreyi okumak, dört
şekilde tabir edilir:a) İman,
b) Hayır,
c) Selâmet,
d) İyilik..
Yine denilmiştir ki: O kimsenin Tevhidi kuvvetli ve kavî olur ve nefsi selâmet budur.
* AHZAB: Rüyada Sûre-i Ahzab'ı tamamen veya kısmen okuduğunu yahut kendi
üzerine okunduğunu görmek veya bir başkasından işitmek, Takva sahibi olmaya,
kabir azabından kurtulmaya, batıldan uzak durmaya ve salihleri, alimleri sevmeye
delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: O kimse emanet ehli olur. Ve birinin zayi ettiği şeyi
bulup sahibine teslim eder.
Yine o kimseye Peygamberlerden birini rüyada görmek nimeti bahşedilir, bilmediği ve
beklemediği yerden rızkı gelir ve zafere ulaşır...
* SEBE': Rüyada Sebe' Sûresi'ni veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut
okunduğunu görmek veya işitmek, dünyada zühd üzere yaşamaya, silah taşımayı
sevmeye, şecaatli ve atılgan olmaya, taat ve ibadete devama delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: O kimse, salihlerin ahlâkı ile ahlaklanır ve dini yolda
salih olur.
* FATIR: Kişinin rüyada Sûre-i Fâtır'ı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya
üzerine okunduğunu görmesi, kendisi için mukarrebîn meleklerinin istiğfarına,
kıyamet günü cennet kapılarının açılmasına ve düşmanına galip gelmeye alâmettir.
Denilmiştir ki: Rabbi o kimsenin sözünü ve duasını kabul eder. İstediği kapıdan
cennete girmek saadetine erişir.
* YASİN: Rüyada Yâsîn Sûresi'ni veya ondan bir parçayı, ya da bir âyeti okuduğunu
veya üzerine okunduğunu görmek, kıyamet gününde Nebiler Sultanı ve onun ehl-i
beyti ile beraber bulunmaya ve haşredilmeye delâlet eder.
Yine o kişiye, Kur'ân-ı Kerim'i defalarca hatmetmiş gibi sevap verilir, bütün haceti
giderilir.
Denilmiştir ki: Rüyada Yâsin-i Şerifi okuyan dünya nimetlerine nail olur ve o nimetle
halk arasında rağbet görür ve sevilir. Kalbi temiz, imanı sağlam, şüphelerden uzak bir
kimse olmakla da nimetlendirilir. Çünkü Yâsîn Kur'ân'ın kalbidir.
* SAFFAT: Rüyada bu mübarek sûreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya
üzerine okunduğunu görmek, düzgün ve sağlam itikada ve itaatkâr evlada, şeytan
şerrinden muhafazaya, hayır ve dine delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn demiştir ki: O kimse tevfik ve hidâyete mazhar olur ve Huda'nın indinde
makbuliyet kazanır.
Bazıları de demişlerdir ki: O kişi insanların hayrete düşeceği bir sanatı öğrenir.
* SAD: Rüyada Sad Sûresi'ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, çok mala, sanatta mahir olmaya, günahtan tevbe ve istiğfara,
doğru yemine delâlet eder.
Kirmanı demiştir ki: Rüya sahibi rahmet ve Mağfiret-i Mevlâ'ya talib, vaad ve
sözünde sâdık ve sabit olur.
* ZÜMER: Rüyada Sûre-i Zümer'i veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi
üzerine okunduğunu görmek, kıyamet günü mü'minlerle ön safta bulunmaya, dinde
salaha, güzel akıbete, çok sevaba ve kitaplara delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki: O kimsenin kadri yükselir, dini kuvvetlenir,
muhterem ve mükerrem olur.
Ibn-i Kesir de: Kıyamette mü'minlerin ilk safında bulunur, demiştir.
* GAFIR: Rüyada bu mübarek sûreyi okuduğunu veya okunduğunu görmek, imanda
kemale ve halis müminliğe, çok hayır işlemeye, dünya va ahirette yücelikle
rızıklanmaya ve Cenâb-ı Hakk'ın mağfiretine mazhar olmaya delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki: Rüyada bu sûreyi okumak şu şekilde tâbir
olunur:
a) İzzet ve şeref,
b) Yücelik,
c) Merhamet ve mağfiret,
d) Ahlâkda güzellik..
* FUSSILET: Bir kimsenin rüyada Fussilet sûresinin tamamını veya ondan bir parçayı
okuduğunu veya okunduğunu görmesi, insanları hidayet ve doğru yola çağırmaya ve
surenin harflerinin sayısınca sevaba delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada bu sûreyi tamamiyle veya bir parça okuduğunu yahut
okunduğunu görmek, şu şekilde tabir olunur:
a) Taât ve ibadet ile Rabbe yakınlık
b) Kâmil insan olmak,
c) Gizli ve açık salih amel işlemek
e) Saadet yoluna sülük...
* ŞURA: Rüyada Şurâ'yı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine
okunduğunu görmek, uzun ömre, meleklerin istiğfar ve duasına delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki: Rüyada bu sûreyi okuyan veya okunduğunu işiten
cehennem azabından halas olur.
Cafer-i Sâdık da: O kimse uzun zaman sıhhat ve afiyet üzere yaşar ve muradına
erer, demiştir.
* ZUHRUF: Rüyada bir kimsenin bu mübarek sureyi okuduğunu veya kendi üzerine
okunduğunu görmesi, Allahu Teâlâ'nın:
"- Ey benim ayetlerime iman edip de müslüman olan kullarım! Bugün size
hiçbir korku yoktur, siz mahzun da olmayacaksınız!" buyurduğunu müjdelenmiş
kullardan olacağına delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri de şu türlü tâbir etmişlerdir:
a) Disk ve dooğru sözlülük,
b) Güzel iş, salih amel,
c) Fenalıktan uzaklaşmak,
d) İnsanlara iyilikle muamele...
Bazıları da: O kimsenin sözü doğru, dünyadan nasibi az olur, ahirette saadete erer ve
müjdelenir demişlerdir.
* DUHAN: Rüyada Sûre-i Duhan'ı tamamen veya ordan bir parça okuduğunu ya da
üzerine okunduğunu görmek, düşmandan kurtulmaya, izzet ve yüceliğe, kalb
safasına delâlet eder.
İbn-i Sîrîn hazretleri demişlerdir ki: Bu mübarek sûreyi rüyada okumak, ibâdet ve taât
ehli olmaya ve Allah'tan korkmaya delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a)'in tabiri ise şöyle:
a)Bol ve geniş rızık,
b) İhsan tarfindan ihsan edilecek servet,
d) Salâh ve refah,
e) Siretin yani için güzelliği...
* CASİYE: Rüyada casiyeyi veya ondan bir miktarını okuduğunu veya okunduğunu
görmek, zühd ve takva sahibi ve Allah'tan korkan biri olmaya delâlet eder.
ibn-i Sîrîn demiştir ki: o kimse tevbe ve istiğfara ve Cenâb-ı Hakk'a rücu ile taât ve
ibadete nail olur.
Cafer-i Sâdık hazretleri de: Rüya sahibi zikrullah, teşbih, tevbe ve istiğfar ile
Rabbisinin rızasına nail olur, buyurmuşlardır.
* AHKAF: Bu mübarek sûreyi rüyada okuduğunu veya okunduğunu görmek, ana
babaya ihsan etmeye, tevbe ve istiğfara delâlet eder.
Yine o kimsenin ölümü anında ölüm meleği ona güzel surette gelir ve merhametli
davranır.
* MUHAMMED (S.A.S): Rüyada bir kimsenin bu süreyi okuduğunu veya kendi
üzerine okunduğunu görmesi, düşman üzerine galip gelmeye delâlet eder.
Cafer-i Sâdık demiştir ki: O kimse iyi huylu ve güzel amelli olur ve herkes onu sever.
Kirmanî de şu türlü tâbir ederler:
a) Allah'ın hıfz ve emanı,
b) Ulûvv-i mertebe,
c) Yüce şeref,
d) Allah'ın zikri,
e) Güzel şöhret...
* FETİH: Rüyada Fetih Sûresi'nin tamamını veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut üzerine okunduğunu görmek, Allah yolunda cihad etmeye, darlıktan genişliğe ve
arzusuna nail olmaya delâlet eder.
İbn-i Sîrîn hazretleri demişlerdir ki: Kim Fetih Sûresi'nin tamamını veya bir kısmını
rüyada okuduğunu görürse, Allahu Teâlâ ona nusret verir, hayır ve menfaat kapılarını
onun için açar ve onu muradına erdirir.
Yine bu mübarek sûreyi rüyada okumak şu şekilde tâbir edilmiştir:
a)Allah azze ve celle günahlarını mağfiret eder,
b) Duasını makbul buyurur,
c) Onu korkudan emin kılar,
d) Düşmana karşı zafer kazanır.
* HUCURAT: Bir kimsenin rüyada Sûre-i Hucurat'ın tamamını veya ondan bir
parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi Allahu Teâlâ'nın
hükmüne tâbi olmaya, kardeşlerini ziyarete, insanların arasını iyilikle bulmaya ve çok
çok sevaba delâlet eder.
ibn-i Sîrîn (rh.a.) demişlerdir ki: Bu mübarek sûreyi rüyada okuyan veya okunduğunu
işiten kimse, insanlar arasında muhterem ve muazzez olur ve onların sevgisini
kazanır.
Cafer-i Sâdık hazretlerinin tâbiri de şöyle:
a) Hısım ve akrabayı gözetmek,
b) Herkese iyilik etmek,
c) İnsanların muhabbetini kazanmak.
* KAF: Rüyada bu mübarek sûreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya
okunduğunu görmek, peygamberlerin amelleri gibi güzel ameller yapmaya, ilme,
hayır kapılarının açılmasına ve geniş rızka delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.) buyururlar ki: Allahu Teâlâ o kimseye hayır ve bereket ihsan
eder ve nimetini artırır. Kirmanî'ye göre tâbir şöyle:
a) Halka karşı ihsan ve kerem sahibi,
b) Sözünde doğruluk,
c) Ahdine vefa,
d) Allah rızasını taleb
* ZARIYAT: Rüyada Sûre-i Zâriyât'ı veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi
üzerine okunduğunu görmek veya işitmek, yeryüzündeki nebatlardan rızıklanmaya ve
kendisiyle temasta bulunan kimselerle iyi geçinmeye delâlet eder.
Yüce Allah onu zühd ve takva ile rızıklandırır, salâha ve necata nail olur. Onun için
güç işler kolaylaşır, bekâr ise iyi bir hanımla evlenir.
Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki: Rüyada bu mübarek sûreyi okuyanın ziraat
işlerinde kısmeti ve rızkı bol olur ve nice menfaat kapıları kendisine açılır.
* TUR: Kişinin rüyada Sûre-i Tûr'u veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, salih amellere ve bekârlar için mübarek bir evliliğe
delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demişlerdir ki: Rüyada bu mübarek sûreyi okumak veya işitmek,
Allah'ın inayetiyle düşmana galip gelmeye delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.):
- O kimse Mescid-i Haram'da mücavir olur, demişlerdir.
* NECM: Rüyada Necm Sûresi'nin tamamını veya ondan bir parçayı okuduğunu
yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, Allah yolunda cenk edecek ve o yolda
ölecek hayırlı bir evlada delâlet eder.
İbn-i Sîrîn hazretlerinin tâbiri de şöyle:
a) O kimsenin yüzüne Cenab-ı Hak hayır kapılarını açar,
b) İyilik etmeye muvaffak kılar,
c) Rahmet ve mağfirete mazhar buyurur.
Cafer-i Sâdık (r.a.)'a göre, düşmanları üzerine galip olur ve hayırlı bir evlada
kavuşur.
* KAMER: Bir kimsenin rüyada Kamer Sûresi'nin tamamını veya ondan bir kısmını
okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, kıyamet gününde yüzünün ayın
ondördü gibi parlayacağına işarettir.
Yine o kimse, düşmanları üzerine galip olur, zafer kazanır. Sihir ona tesir etmez,
Cenab-ı Hak onu kâfirlerin şerrinden muhafaza buyurur.
* RAHMAN: Rüyada Sûre-i Rahman'ın tamanmı veya bir kısmını okuduğunu veya
üzerine okunduğunu görmek, yahut okuyandan işitmek, yüce Allah'ın af ve
mağfiretine ermeye, fıkha ve ilme, şer ve kötülüklerden masuniyete delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri derler ki:
- O kişi dünyada bol nimete ve ahirette Allah'ın rahmetine nail olur ve muradına erer.
Nablusî de: O kimse Haremeynden birine gidip orada vefat eder ve Allah'ın
rahmetine mazhar olur, demişlerdir.
* VAKIA: Rüyada bu mübarek sûrenin tamamını veya bir parçasını okuduğunu veya
kendi üzerine okunduğunu görmek, okuyan birinden işitmek, dünyada fakirlikten emin
olmaya, ahirette iyi ve güzel amelle rızıklanmaya ve ilk cennete girenler zümresinde.
bulunmaya delâlet eder.
ibn-i Sîrîn: O kimse ömrünün sonunda bütün günahlarına tevbe eder ve ümmetin
salihleri arasında yerini alır, demişlerdir.
* HADİD: Bir kimsenin rüyada Hadid Sûresi'nin tamamını veya ondan bir parçayı
okuduğunu yahut kendi üzerine okundu ğunu görmesi, güzel ahlâka ve dince kuvvete
delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.)'ın tâbiri şöyledir: ) Din yoluna sülük,
b) Ahlâk güzelliği,
c) İman kuvveti,
d) İbadet ve taata muvaffakiyet...
MÜCADELE: Rüyada Mücadele Sûresinin tamamını veya ondan bir parçayı
okuduğunu görmek, yahut bir başkasından işitmek, küfür ve batılla mücadelede
bulunmaya ve Hak yolda yürümeye delâlet eder.
* HAŞR: Bir kimsenin rüyada Haşr Sûresi'nin tamamını veya ondan bir parçayı
okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, kıyamet gününde takva ve vera
sahibi kimselerle haşrol-maya ve ilâhî rahmete ermeye delâlet eder.
Yine bu mübarek sûreyi okuduğunu görmek; üzüntü, keder ve meşakkattan
kurtulmaya, genişlik ve bolluğa ermeye ve yolculuğa delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki: O kimse düşmanına galip gelir ve onu
kahreder.
* MÜMTEHİNE: Rüyada bu mübarek sûrenin tamamını veya ondan bir parçayı
okuduğunu, yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, imtihana tabi tutulmaya ve
imtihanı kazanmaya delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki:
- Rüya sahibi aşk ve muhabbete düşer ve bundan helak olmak derecesine gelir.
Ömrünün sonunda tevbe eder.
Kirmanî'ye göre, o kimse sahillerden olur ve lisanını hıfz eder.
* SAF: Bir kimsenin rüyada Saf Sûresi'ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmesi,
yahut bir başkasından işitmesi, hayır ve hasenata, Allah yolunda cihada delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri:
- Rüya sahibi Allah yolunda cihad edip şehid olarak vefat eder, demişlerdir.
Nablusî'nin tâbiri de şöyle:
a) Sebat ve azim,
b) Nezrine sadakat,
c) Lisanı hıfz etmek,
d) Din-i İslâm'a hizmet.
*CUM'A: Rüyada Cum'a Sûresi'ni veya ondan bir âyeti okuduğunu veya kendi
üzerine okunduğunu görmek, Cum'a namazına gelenlerin sayısı adedince sevaba
delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretlerine göre de şöyle: O kimse hayra, güzel ve salih amele
muvaffak kılınır.
* MÜNAFİKUN: Rüyada bu mübarek sûrenin tamamını veya bir kısmını okuduğunu
veya kendi üzerine okunduğunu görmek, kendi itikadında olmayan kimselerle düşüp
kalkmaya işarettir.
Ibn-i Sîrîn: O kimseden sırren nifak zuhur eder, demiştir.
* TEGABUN: Bir kimsenin rüyada Tegabun Sûresi'ni veya ondan bir âyeti okuduğunu
ya da kendi üzerine okunduğunu görmesi, ölümün acılığından ve kıyametin
şiddetinden emin olmaya delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demişlerdir ki: O kişi cömertlik ve kerem ile şereflenir, fakir
fukaraya çok sadaka verir ve herkes tarafından sevilir.
Cafer-i Sâdık (r.a.)'ın tâbiri di şöyle:
a) Hak yolda devam,
b) İş ve kavlinde sıdk,
c) Salih ve muhlis olmak,
d) Kerem ve cûd...
* TALAK: Rüyada bu mübarek sûreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi
üzerine okunduğunu görmek, dost ve yârânı hesabına üzüntü ve kedere düşmeye
delâlet eder.
Denilmiştir ki: Zevcesi ile arası bozulur. Kadın yüzünden mahzun olur. Bu sebeple
malında ve canında zarara uğrar.
* TAHRIM: Bir kimsenin rüyada Tahrim Sûresi'ni veya ondan bir kısmını okuduğunu
yahut kendi üzerine okunduğunu görmesi, yüce Allah'ın o kula tevbe nasib edeceğine
ve tevbesini kabul buyuracağına delâlet eder.
Bazı kere de bu rüya, eziyet verecek bir zevce ile tâbir olunur.
Nablusî demiştir ki: O kimse canında ve malında kendisini üzen bir zevceye mübtelâ
olur. Sonra kadın bu haline nedamet ederek iyilik yolunu tutar ve efendisini ezadan
çekinir.
* MÜLK: Rüyada Mülk Sûresi'nin tamanmı veya bir kısmını okuduğunu veya kendi
üzerine okunduğunu görmek, çok mala ve geniş rızka mâlik olmaya, Allahu Teâlâ'nın
kudret ve azametini tefekküre delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.)’ın tâbiri şöyle:
a) İnsanlar nezdinde ulüvv-ü kadr,
b) Şan ve şöhret ile yâd,
c) Ahirette af ve mağfirete mazhariyet,
d) İlâhî gufran.
Ibn-i Sîrîn de: O kimseyi Cenab-ı Hak kabir azabından ve kıyametin şiddetinden
kurtarır, demiştir.
Kirmanı de demiştir ki: Rüya sahibinin akıbeti güzel olur, ruhu kabzedilirken acı ve
azabdan kurtulur, hayır ve berekete erer.
* NUN: Bir kimsenin rüyada Sûre-i Nun'u veya ondan bir âyeti okuduğunu veya kendi
üzerine okunduğunu görmesi, hitabet ve belagatla rızıklanmaya, akla, ilme ve güzel
ahlâka delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki: Allahu Teâlâ o kimseye, fesahat, ilim ve hitabet
ihsan eder.
Yine rüyada bu sûreyi okumak, hayır ve hasenat işlemeyi sevmeye, kerem ve
cömertliğe ve sadaka dağıtmaya delâlet eder.
* HAKKA: Rüyada bu mübarek sûrenin tamamını veya ondan bir parçayı okuduğunu
veya kendi üzerine okunduğunu görmek, Allahu Teâlâ'ya yakınlığa, günah ve
hatalardan tevbeye, Hak üzere olmaya, bol nimet ve rızka delâlet eder.
Bu sûreyi rüyada bir melek okumuş olsa, rüya sahibinin mülkü elinden gider. Hasta
adamın okuduğunu görmesi, vefatına delâlet eder.
* MEARİC: Rüyada Sûre-i Mearic'i veya ondan bir âyeti okuduğunu yahut kendi
üzerine okunduğunu görmek, ömrünün sonunda takva sahibi olmaya, çok oruca, her
işinde galibiyete delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn demiştir ki: O kimse Allah rızası için hayır ve hasenatta bulunur.
Cafer-i Sâdık hazretlerine göre ise, korku ve helâktan emin ve mahfuz olur.
* NUH: Bir kimsenin rüyada Sûre-i Nuh'u veya ondan bir parçayı okuduğunu veya
kendi üzerine okunduğunu görmesi, düşmanı üzerine galibiyete, ahlâksızlık ve
kötülüğü iptal etmeye, Hak ve insafı meydana çıkarmaya işarettir.
Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüya sahibinin akıbeti hayır olur, tevbe ve istiğfar
ederek salihler zümresine karışır ve muradına erer.
Cafer-i Sâdık hazretleri de şöyle tâbir etmişlerdir:
a) İyilikle emreder,
b) Kötülükten men eder,
c) Düşmanı üzerine galip gelir,
d) Mansur ve muzaffer olur.
* CİN: Rüyada bu mübarek sûreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi
üzerine okunduğunu görmek, yahut okuyan birinden işitmek, rızkın bol ve genişliğine,
Cin taifesinin o kimseye itaatine ve cinlerin şerrinden emin olmaya, ince ve keskin
zekâya delâlet eder.
* MÜZZEMMİL: Bir kimseyi rüyada Sûre-i Müzzemmü'i veya ondan bir parçayı
okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, iyilik ve hayır sahibi olmaya,
geceleri namaz kılmaya, Kur'ân-ı Kerim tilavetine, dünya ve ahiret müşküllerinden kur
tulmaya, salihler zümresinden olmaya delâlet eder.
Nablusî demiştir ki: O kimse gece gündüz ibadetle rızıklanır ve ümmetin
sahillerinden olur.
* MÜDDESSIR: Rüyada bu mübarek sûreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya
kendi üzerine okunduğunu görmek, ya da bir başkasından işitmek, çok oruç tutmaya,
güzel sırra, sabır ve kanaat ehli olmaya, iyilikle emretmeye ve kötülükten men etmeye
delâlet eder.
afer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki: Bu sûreyi rüyada okuyan kimsenin sireti güzel,
rey ve sözü kavî ve herkesçe makbul olur...
* KIYAME: Rüyada Sûre-i Kıyame'yi veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi
üzerine okunduğunu görmek ve de bir başkasından işitmek, iyilik ve hayır sahibi
olmaya, fakir ve fukaraya bol yemek yedirmeye, atâ ve ihsana, yemin etmekten
kaçınmaya delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demişlerdir ki: Bu sûrenin tamamını veya bir kısmını rüyada
okuyan kimse şehid olarak vefat eder.
* İNSAN: Bir kimsenin rüyada Sûre-i İnsan'ı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya
kendi üzerine okunduğunu görmesi ve de işitmesi, şükür ve ibadetle rızıklanmaya,
zühd ve takvayı nefsine tercih etmeye, Nebiler Sultanının ehl-i beytine karşı sevgi ve
muhabbete ve güzel ahlâka delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.)'ın tâbiri şöyle:
a) Cömertlik ve kerem sahibi olmak,
b) Nimete ermek,
c) Çok mal ile beraber o malı hayra vermek.
Ibn-i Sîrîn demiştir ki: Rüya sahibi Cenab-ı Hakkın rızasını talip eder, Allah için fakir
fukaraya yemek yedirir ve Rabbi'nin makamından korkar.
* MURSELAT: Rüyada bu mübarek sûreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya
kendi üzerine okunduğunu görmek, korku ve şiddetten emin olmaya, genişlik ve
rahmetle rızıklanmaya, aile efradı hakkında cömert davranmaya, tevbe ve istiğfara,
bâtılı terke ve güzel huya delâlet eder.
* NEBE': Bir kimsenin rüyada Nebe' Sûresi'ni veya ondan bir parçayı okuduğunu
veya kendi üzerine okunduğunu görmesi ve de bir yerden işitmesi, Hazret-i Ebu Bekir
(r.a.)'e göre, güzellikle medh edilmeye ve Allahu Teâlâ'nın o kişiyi halka sevdirmesine
delâlet eder.
Denilmiştir ki: O zatın şanı büyük olur ve güzel ismi her yerde hürmetle anılır. Ve
hidayet üzere bulunur, ömrü uzun olur.
Cafer-i Sâdık hazretleri derler ki: O kişinin kederi yüce, kelâmı güzel, kendisi
muhterem ve mükerrem olur.
* NAZIAT: Rüyada bu sûre-i celîleyi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi
üzerine okunduğunu görmek, ticarette nasibe, sanatta faydaya, kalbdeki şüphe ve
hıyanetin gitmesine ve kalbin mutmain olmasına delâlet eder.
Cafer-i Sâdık ve Ibn-i Şîrîn hazretleri, o kimsenin tevbe etmesi gerektiğini beyan
ediyorlar.
* ABESE: Bir kimsenin rüyada Sûre-i Abese'yi veya ondan bir parçayı okuduğunu
veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, sadaka ve zekâtı çok vermeye ve doğu
tarafına yolculuğa delâlet eder.
Kirmani demiştir ki: O kişi insanları hakir görüp gurur ve kibire kapılır. Cafer-i Sâdık
ise: - Fakir ve fukaraya karşı hayır ve hasenatı olursa da, bütün bunları riya ile yapar ve
başa kakar demektedir.
* TEKVIR: Rüyada bu mübarek sûrenin tamamını veya bir kısmını okuduğunu veya
kendi üzerine okunduğunu görmek, yolculuğa ve ele geçecek rızka, huşu ve tevbeye
ve Hakk'ın muhafazasına delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki: O kimse korkudan sonra emniyete, sıkıntıdan
sonra bolluğa nail olur.
* INFITAR: Bir kimsenin rüyada İnfitar Sûresi'nin tamamını veya ondan bir âyeti
okuduğunu görmesi, namaz hususunda tembellik göstermeye, sultan ile sohbete,
dünya ve dünya nimetlerine düşkün olmaya, ahiret hayatını düşünmemeye delâlet
eder.
* MUTAFFİFÎN: Rüyada bu mübarek sûreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu ya da
kendi üzerine okunduğunu görmek, adalet ve insafla ölçü ve tartısını yapmaya,
Allah'tan korkmaya ve haşyet üzere olmaya, hıfz ve emana delâlet eder.
Kirmanî demiştir ki: O kimse adil ve emin olup emaneti ehline verir.
* İNŞİKAK: Kişinin rüyada Sûre-i İnşikak'ı veya ondan bir parçayı okuduğunu veya
kendi üzerine okunduğunu görmesi, nefsi muhasebe etmeye, kıyamet günü amel
defterini sağ tarafından almaya ve cennet nimetlerine nail olmaya delâlet eder.
* RÜRUC: Rüyada bu mübarek sûreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi
üzerine okunduğunu görmek, ilim ve güzel amele, Allahu Teâlâ'nın sevgi ve rızasını
kazanmaya, üzüntü ve kederden halâs olmaya, ilim ve ameli sevmeye delâlet eder.
Kirmani demiştir ki: Rüyada bu sûreyi okuduğunu gören kimsenin ahireti mâmur olur,
ulüvv-ü dereceye çok sevaba erer.
Nablusî: O kimse ilim ve ameli sever, dinde kavi olur, yıldız ilmine merak eder,
demiştir.
* TARIK: Rüyada Sûre-i Tarık'ı veya ondan bir âyeti okuduğunu veya kendi üzerine
okunduğunu görmek ve de işitmek, kız ve erkek evlada, şanı yüce Allah'ı zikretmeye,
tesbih ve tehlîle, hayır ve hasenata delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Bu sûreyi rüyada okuyan kimse evladı yüzünden
sevinir, hayır ve menfaat görür.
Kirmanı de, bir salih evlada mâlik olur, demiştir.
* ALA: Bir kimsenin rüyada bu mübarek sûreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu
veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, çok tesbih etmeye, işlerin yolunda ve kolay
olmasına, ahireti dünyaya tercih etmeye, ümmetin salihleri arasına karışmaya delâlet
eder.
Cafer-i Sâdık' tan. O şöyle tâbir buyurmuştur:
a) Güç işler Allah'ın lütfü ile kolay olur,
b) Dindar ve ahireti dünyaya tercih edici olur,
c) Lisanı hep Rabbihi zikreder, d) Sık sık rüya görür ve gördüklerini unutur.
* GAŞIYE: Rüyada bu mübarek sûreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi
üzerine okunduğunu görmek, Cenab-ı Hakk'ın lütfü keremiyle geçimin kolaylaşmasına,
ilim ve takvaya, iyilik ve hayra, rütbe ve şana, kerem ve cömertliğe ve
halk arasında sevilmeye delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri şöyle buyururlar:
- Kadri ve makamı yüce ve sözü güzel olur.
Kirmani demiştir ki: İşlerinde sabır ve sebat edici, Allahu Teâlâ'nın rızasını arayıcı,
kerem ve ihsan edici olur ve kendisi halk arasında sevilir.
* FECR: Bir kimsenin rüyada Sûre-i Fecr'i veya ondan bir parçayı okuduğunu veya
üzerine okunduğunu görmesi, ölüm anına kadar sünnet üzere yaşamaya, yetim ve
fakirleri sevmeye, hem kendi hem müminler için dua etmeye ve bu dua sebebiyle
menfa-atlenmeye delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada bu sûreyi okuduğunu gören kimse şanı yüce
Allah'ın taat ve ibadetine devamlı olur ve salihler zümresine karışır.
Bazı kere de rüyada bu sûreyi okuduğunu görmek, hac ibadetine işarettir ve o kimse
hacca gider.
* BELED: Rüyada bu sûreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine
okunduğunu görmek, yetimleri terbiye etmeye, yoksulları doyurmaya, merhametli ve
şefkatli olmaya, lütuf ve kereme delâlet eder.
Bazı kere de rüyada bu sûre-i celileyi görmek, korkudan sonra emniyete, yeisten
sonra kurtuluşa ve sadaka vermeyi sevmeye delâlet eder.
* ŞEMS: Kişinin rüyada Sûre-i Şems'i veya ondan bir âyeti okuduğunu veya kendi
üzerine okunduğunu görmesi, zafer ve galibiyet elde etmeye, salih bir evlada, ahiret
ve dünyada emin olmaya, âlimlere muhabbet etmeye, tevbe ve istiğfara delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.)'ın tâbiri şöyle:
a) İlmiyle âmil âlim,
b) Üstün idrak,
c) Kuvvetli zeka,
d) Sıdk ehli olmak...
* LEYL: Bir kimsenin rüyada Sûre-i Leyl'i veya ondan bir âyeti okuduğunu veya kendi
üzerine okunduğunu görmesi ve de bir başkasından işitmesi, geceleri ibadetle
geçirmeye ve Rabbi kerimine çok ibadette bulunmakla şereflenmeye, insanlara iyilik
etmeye delâlet eder.
İbn-i Kesir demiştir ki: Rüya sahibinin rızkı az olur, gece gündüz ibadetle şereflenir
ve şehid olarak vefat eder.
Yine bu sûreyi rüyada okuduğunu görmek, afat ve belâdan emin olmaya işarettir.
* DUHA: Rüyada bu mübarek sûreyi okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu
görmek, hayır ve hasenata nailiyete, zayıf ve yoksullara iyilik etmeye, merhamet
sahibi bulunmaya, korku ve şiddetten halâs olmaya ve emniyete delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demişti ki: Bu sûre-i şerifeyi rüyada okuyan veya okunduğunu
gören, yetime acır, dilenciyi reddetmez, kendisinden istenileni verir, fakir fukaraya
iyilik ve ihsanda bulunur.
* İNŞİRAH: Bir kimsenin rüyada bu mübarek sûreyi okuduğunu veya kendi üzerine
okunduğunu görmesi, dert ve hastalıklardan emin olmaya, kalbinin İslâm ve hidayet
nuru ile pırıldamasına, işlerinin kolaylaşmasına, üzüntü ve kederden kurtulmaya
delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretlerinden. O dedi ki:
- Bu sûre-i celileyi rüyada okumak şunlara delâlet eder:
a) Zahmetten sonra rahata,
b) Hastalıktan şifaya,
c) Üzüntü ve kederden beri olmaya,
d) Kalb safasına,
e) Ferah ve sürura...
* TIN: Rüyada bu mübarek sûreyi veya ondan bir âyeti okuduğunu veya kendi
üzerine okunduğunu görmek, Peygamber-i Zîşanın, evliyanın ve salihlerin yolunda
gitmeye ve güzel ameller işlemeye delâlet eder.
İbn-i Sîrîn demiştir ki: Bu sûreyi rüyada okuyan kişinin rızkı bol, sireti güzel, işleri
kolay, duası makbul olur.
Bazı kere de bu rüya, sıhhat ve afiyete, dünya ve ahiret saadetine delâlet eder.
* ALAK: Rüyada Alâk Sûresi'nin tamamını veya ondan bir âyeti okuduğunu yahut
kendi üzerine okunduğunu görmek, Kur'ân-ı Kerim öğrenmeye ve tefsir ilmine, yazı
yazmaya ve mütevazi olmaya delâlet eder.
ibn-i Sîrîn: O kimse ilim ve Kur'an ile rızıklanır, demiştir.
Nablusî de demiştir ki: Bu sûre-i şerifeyi okuyan kişi bir erkek evlada nail ve ümmetin
salihlerinden olur..
* KADİR: İbn-i Sîrîn hazretleri buyururlar ki: Kadir Sûresi'ni tamamen veya kısmen
okuduğunu veya okunduğunu gören, derece ve makamını görmedikçe dünyadan
ayrılmaz. Allahu Teâlâ ona sayısız sevaplar ihsan buyurur.
Yine bu sûreyi rüyada görmek, hayırlı işlere, gidişatın güzelliğine, çok sevaba, uzun
ömre, doğru söze ve şanın yüceliğine delâlet eder.
* BERIYYE: Bir kimsenin rüyada Sûre-i Beriyye'yi veya ondan bir âyeti okuduğunu
veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, onun eliyle birçoklarının hidayete ermesine,
kalbinde tam itikadın meydan bulmasına, korku ve müjdeye delâlet eder.
ibn-i Sîrîn hazretleri derler ki: O kişi tevbe etmedikçe dünyadan ahirete göçmez.
* ZILZAL: Rüyada Sûre-i Zilzal'i veya ondan bir âyeti okuduğunu yahut kendi üzerine
okunduğunu görmek, rızka ve hazineye nailiyete işarettir.
Cafer-i Sâdık hazretleri buyuruyorlar ki:
- Onun eliyle ve vasıtasıyla kâfirlerden bir kavim helak olur...
* ADIYAT: Bir kimsenin rüyada Sûre-i Adiyat'ı veya ondan bir âyeti okuduğunu veya
üzerine okunduğunu görmesi, Allahu Telâlâ'yı çok zikretmeye, uzun ve bereketli
ömre, hayır ve iyilik yapmaya, sahabileri ve Resûl-i Ekrem'i sevmeye ve onlara karşı
muhabbete delâlet eder.
* KARİA: Rüyada Sûre-i Karia'yı veya ondan bir âyeti okuduğunu veya üzerine
okunduğunu görmek, sevinç ve müjdeye, takva ve ibadet sahibi olmaya, mizanda
sevabın ağır gelmesine, akıbetin hayır ve saadetine delâlet eder.
* TEKASUR: Rüyada bu mübarek sûreyi veya ondan bir âyeti okuduğunu veya
üzerine okunduğunu görmek, çok mal ile rı-zıklanmaya ve dünya için biriktirmeye
işarettir.
Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki:
- O kimse zahid ve dünyadan uzak olur ve fakat dünya bütün nimetleriyle ona
teveccüh eder.
* ASR: Bir kimsenin rüyada Sûre-i Asr'ı veya ondan bir âyeti okuduğunu yahut kendi
üzerine okunduğunu görmesi, ilâhî müjdeye, kazanç ve menfaate, düşman üzerine
galip gelmeye, sabır ve sebata ve hak olanı tavsiyeye delâlet eder.
* HÜMEZE: Rüyada bu sûreyi veya bundan bir âyeti okuduğunu veya kendi üzerine
okunduğunu görmek, selim kalbe, mal biriktirip hayır yolunda harcamaya, güzel söz
söyleme sanatına ve insanlar nezdinde meşhur olmaya delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri buyururlar ki:
- O zat malını Allah rızası için hayra verir. Kardeşlerine ve akrabasına iyilik eder.
* FİL: Rüyada Sûre-i Fil'i veya ondan bir âyeti okuduğunu veya üzerine okunduğunu
görmek ve de bir başkasından işitmek, düşmanı kahretmeye, fetih ve zaferlere ve
hacca gitmeye, şiddet ve korkudan hayatı müddetince emin olmaya delâlet eder.
* KUREYŞ: Bir kimsenin rüyada Sûre-i Kureyş'i veya ondan bir âyeti okuduğunu
veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, halkın arasını ıslah etmeye, meşakkatsiz
rızka, muhtaçları yedirmeye ve sefer ettiğinde çok menfaatli şeylere mâlik olmaya
delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.)'ın tâbiri şöyle:
a) Herkese iyiliği murad eder,
b) İnsanlar tarafından sevilir,
c) Her yerde muhterem tutulur.
* MAUN: Rüyada Maun Sûresi'ni veya ondan bir âyeti okuduğunu veya kendi üzerine
okunduğunu görmek, komşuları ve arkadaşları menfaatlendirmeye ve herkesi razı
kılmaya delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn demiştir ki: O kimse namazı ara sıra ve vakitsiz olarak kılar, itikadı zayıf
olur.
* KEVSER: Rüyada Sûre-i Kevser'i veya ondan bir âyet okuduğunu veya kendi
üzerine okunduğunu görmek, çok kurban kesmeye, zenginliğe ve her iki âlemde de ok çok hayra nailiyete delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada bu sûre-i celileyi görenin mal ve nimeti çok olur,
devlete erer, ancak evladı olmaz.
Cafer-i Sâdık (r.a.) şöyle tâbir buyurur:
a) Hayır ve hasenat işler,
b) Ecir ve sevaba nail olur,
c) Ahireti sevenlerle oturup kalkar,
d) İki cihanda da saadete erer.
* KAFIRUN: Bir kimsenin rüyada Kâfinin Sûresi'ni veya ondan bir âyeti okuduğunu
veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, kâfir ve münafıklarla mücahede etmeye,
k

10366
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz