17 08 2011

ZURNA: Rüyada zurna görmek

Rüyada zurna görmek, davul gibi tâbir olunur. Zurna çalındığını işitmek, iyi bir söz işitmeye delâlet eder. Ebu Saidü'1-Vaaz demiştir ki: Rüyada bir hastanın yanında zurna çalındığını görmek, ölü üzerine ağlamaya delâlet eder. Rüyada bir padişahın veya yüksek makam sahibi birinin kendisine bir zurna verdiğini görmek, refah ve sürura delâlet eder. Rüyada zurna çaldığını ve parmaklarını zurnanın delikleri üzerine koyduğunu görmek, Kur'ân-ı Kerim'i ve mânâsını öğrenmeye delâlet eder. Ve o kişi çok güzel Kur'ân okur. Rüyada hastanın zurna çalması, onun ecelinin geldiğine alâmettir. Bazı kere de rüyada bu âleti görmek, oyuna, hareket etmeye ve fitneye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kendi yanında zurna, kaval ve düdük bulunduğunu görmesi, bir hadis işaretince Kur'ân-ı Kerim okumada üstad olmaya delâlet eder. Rüyada elinde altından bir zurna olduğunu ve onu çaldığını görmek, âlimler için ilimlerinin intişar edeceğine delâlet eder. Yine rüyada zurna, ney ve kaval gibi şeyler görmek, ölü üzerine ağlayan bir kadına işarettir. Rüyada bu çalgı aletlerini görmek, oyuna, hareket etmeye ve bozgunculuğa yorumlanır. Bazen ferahlık ve sevince yorumlanır.   Zurna, ney ve kaval gibi şeyler, ölü üzerine ağlayan bir kadına yorumlanır.   Rüyada bunları çaldığını ve parmaklarını onun delikleri üzerine koyduğunu gören kimse, Kur'an'ı ve onun manasını öğrenmeye ve Kur'anı okumaya çalışır.   ... Devamı

17 08 2011

ZULÜM: Rüyada zulüm görmek

Rüyada ilim ve irfan sahibi ve Kur'ân ehli kimsenin zulüm yaptığını görmek, Allahu Teâlâ'nın af ve mağfiretine nail olmaya delâlet eder. Rüyada bir adamın kendisine zulmettiğini görmek, düşman üzerine galip gelmeye işarettir. İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada bir kimseye zulmettiğini görmek, zulüm eylediği kişinin zulmüne uğramaya delâlet eder. Rüyada kendisinin zalim olduğunu ve ona buna zulmettiğini görmek, feyz ü felahtan uzaklığa ve sonun perişanlığına delâlet eder. Rüyada bir hükümdarın veya devlet reisinin halka zulmettiğini görmek, fitne ve fesada ve memleketin harab olmasına delâlet eder. Bir kimsenin rüyada iktidar sahibi bir adam tarafından yapılan zulmü görmesi, mahvolmaya ve ülkelerin yıkılıp gitmesine delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada zalim olduğunu gören kimse fakirliğe duçar olur. Rüyada, yaptığı haksızlık ve zulmü itiraf ettiğini görmek, Allah'a yüz tutmaya ve tevbeye delâlet eder. Rüyada zulmettiği bir kimsenin kendisine beddua ettiğini görmek, rüya sahibi için azab ve ikaba işarettir. Çünkü: "Mazlumun bedduasından sakınınız" buyurulmuştur. Rüyada kendisine zulmeden bir adamın kendi aleyhine beddua ettiğini görmek, hayır ve müjdeye işarettir. Rüyada iktidar sahibi kimse tarafından yapılan zulmü görmek, mahvolmaya ve ülkelerin harap olmasına yorumlanır.   Bazen de rüyada, ilim sahipleri veya Kur'an okumasını bilen kimseler tarafından yap ılan zulmü görmek, Allah'ın affına yorumlanır. Bazı yorumcular, rüyada zalim olduğunu gören kimse, fakir olur, dediler.   Rüyada yaptığı zulmü itiraf ettiğini gören kimse, Allah'a töv... Devamı

17 08 2011

ZİYNET: Rüyada ziynet eşyası görmek

Rüyada inci, cevher, taç gibi ziynet eşyası görmek, ibadet eden insana, ilme, hayır ve menfaata delâlet eder. Bazı kere de ziynet görmek, süs ve israfa işarettir. Devamı

17 08 2011

ZİYARET: Rüyada Peygamberimizi ziyaret ettiğini görmek

Bir kimsenin rüyada Resûl-i Ekrem (s.a.v.) efendimizi ziyaret ettiğini görmesi, salih ve güzel ameller işleyerek kendisini Allahu Teâlâ'ya sevdirmeye, korku ve şiddetten emin olmaya, halkın büyüklerine yaklaşmaya, şanın yüceliğine, âlim, fazıl, gönül ehli ve büyük zatlara muhabbet etmeye ve onlar ile olmaya delâlet eder. Yine rüyada Allah'ın sevgili ve şerefli Resûlü'nü ziyaret etmek ve onun mübarek cemalini görmek, hidayet, ilim, hikmet ve marifete ve imanda kemâle, onun şefaatine ermeye alâmettir. Rüyada Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettiğini görmek, berekete, ilimlere, harika sırlara muttali olmaya, fazilet ve irfana, şan ve şerefe delâlet eder. Rüyada, Allah'ın kudsi evi Kabe'yi ziyaret ettiğini görmek, hacca gitmeye, duaların kabulüne, güzel ameller işlemeye, dinde salâha, günahların mağfiretine ve manevî rızka delâlet eder. Bir kimsenin rüyada Hazret-i İbrahim'i ziyaret ettiğini görmesi, ana babaya itaat ve onlara iyiliğe, Allah yolunda fedakârlığa, sıdk ve iman kuvvetine, Cenab-ı Hakkın keremine mazhar olmaya delâlet eder. Rüyada peygamberleri, velileri, sahabileri, kudsî yerleri ziyaret ettiğini görmek, hayır ve berekete, makamın yüksekliğine, duanın kabulüne, günahların mağfiretine ve ziyade hayra delâlet eder. Rüyada Peygamberimizi ziyaret, salih amellerle kendisinin Allah'a sevdirmeye, korkudan emin olmaya ve halkın büyüklerine yaklaşmaya, şanın yücelmesine, alim ve büyükleri sevmeye yorumlanır. Peygamberimizi görmek, bazen de hidayet ilmi ve olgunluğa yorumlanır.   Rüyada Beytü-l Mukaddesi ziyaret, berekete, ilimlere, harika sırlara muttali olmaya yorumlanır.   ... Devamı

17 08 2011

ZİYAFET: Rüyada ziyafet vermek

Bir kimsenin rüyada ziyafet verdiğini görmesi, hayır ve nimetin üzerinde toplanmasına delâlet eder. Rüyada bazı kimseleri toplayıp onlara ziyafet verdiğini ve boşa giden şeyler yedirdiğini görmek, o kişiler üzerine reis olmaya delâlet eder. Kirmani demiştir ki: Rüyada ziyafet sofrasından bir şey yediğini görmek, hayır ve rızka delâlet eder. Bekâr bir adamın rüyada kurulmuş sofradan yemek yediğini ve su içtiğini görmesi, iyi ve şerefli bir hanımla evlenmeye delâlet eder. Denilmiştir ki: Bir kimsenin rüyada ziyafet vermesi, kaybolan bir zatın gelmesine işarettir. Rüyada sofranın üzerinde birçok yemekler olduğunu ve kendisinin de sedirde oturduğunu görmek, izzet, şeref, velayet, ferah, velime, müjde ve menfaata delâlet eder. Rüyada sofrayı kurduğunu görmek, uzun ömre; kurulmuş sofrayı toplamak da ölüme delâlet eder. Rüyada ziyafet vermek, hayır üzerinde toplanmaya yorumlanır.   Rüyada yüksekten ziyafet yemeklerini görmek, izzet, şeref, ferahlık, sünnet, düğün, müjde, hayır ve menfaat ile yorumlanır. Ziyafet sofrası kurulmuş ve her çeşit yemek konulmuş olduğu halde kimsenin sofraya oturmadığını görmek, hayır değildir. Kendisi için bir sofra kurulmuş olup birçok misafirlerin ondan yemekte olduklarını gören büyük bir memuriyete geçer, yahut halka hayrı ve hizmeti dokunur.   Devamı

17 08 2011

ZİNDAN: Rüyada zindan görmek

Rüyada meçhul bir zindana girdiğini görmek, kabir ile tâbir olunur. Çünkü zindan, hayatta olanların kabridir. Eğer zindan bilinen bir yer ise, rüya, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder. Rüyada haneye benzeyen bir zindanda olduğunu görmek, bir kadın ile evlmeye ve ondan gelecek mala ve evlada delâlet eder. Rüyada bir odada hapis edildiğini görmek, hayır ve menfaata delâlet eder. Rüyada zindandan çıktığını ve fakat tekrar zindana girdiğini görmek, rüya sahibinin yeniden günah ve kötü işlere dönmesine delâlet eder. Rüyada zindandan firar ettiğini görmek, meşakkat ve zahmetten kurtulmaya veya ölüme delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada zindana girip hemen çıktığını görmek, arzu ettiği şeye tamamıyla nail olmaya delâlet eder. Rüyada zindan görmek, ömür kısalığına, salgın hastalığa, büyük bir felakete delalet eder.  Rüyada zindancıyı görmek, kabirleri kazan kimseye yorumlanır.   Devamı

17 08 2011

ZİNCİR: Rüyada zincir görmek

Bir kimsenin rüyada zincir görmesi, ömrü uzun olan kadına ve helal mala delâlet eder. Bazı kere de zincir, korkutulmaya işarettir. Rüyada zincirle bağlandığını görmek, üzüntü ve kedere delâlet eder. Rüyada boynunda bir zincir olduğunu görmek, eğer bekâr ise, ahlâksız ve huysuz bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Rüyada ayak ve elden zincirle bir direğe bağlandığını görmek, üzüntü, meşakkat, keder ve sıkıntıya delâlet eder. Zincir görmek, işlerin durgunluğuna ve çetinleşmesine de işarettir. Gümüşten mamul saat zinciri görmek, birikmiş mala, hizmetçiye, menfaat ve rızka delâlet eder. Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada tutulup pırangaya konulduğunu görmek, büyük sıkıntıya ve musibete delâlet eder. Rüyada ellerinin boğazına zincirle bağlı olduğunu görmek, cimriliğe delâlet eder. Yine rüyada boynunda zincir olduğunu ve çekilip götürüldüğünü görmek, nifak ve fitneye alâmettir. Rüyada görülen zincir, ömrü uzun olan kadına ve helal mala yorumlanır. Bazen zincir, korkutulmaya yorumlanır.   Zincir işlerin durgunluğuna ve çetinleşmesine yorumlanır. Zincirle bağlandığını gören kimse, üzüntü ve kedere düşer.   Devamı

16 08 2011

ZİNA: Rüyada zina ettiğini görmek

Rüyada zina ettiğini görmek, hainliğe ve betbahtlığa delâlet eder. Çünkü zina, hayasızlıktır. Bir kimsenin rüyada zina ettiğini görmesi, hırsızlık ile tâbir olunur. Çünkü zina eden kişi hırsız gibi gizlenir. Zina, bazı kere de hayır ile tâbir edilir. Bundan dolayı güzel ve genç bir kadınla zina ettiğini gören kimse, malını muhafaza edilecek bir yere koyar. Bir hükümdarın rüyada zina ettiğini ve kendisine de had cezası vurulduğunu görmesi, saltanatının kuvvetine delâlet eder. Nablusî (rh.a.) demiştir ki: - Rüyada güzel yüzlü temiz kıyafetli salih, dindar ve âlim olarak bilinen bir kısım kimselerin güya zina eden bir kadına müracaatları ve ondan bir şey elde ettiklerinin görülmesi, o kimselerin bir âlimden ilim almalarına ve ilme talip olmalarına ve o zina eden kadından nail oldukları şey miktarınca, o âlimden ilim öğrenmelerine delâlet eder. Yine rüyada tanıdığı bir kişinin zevcesi ile zina ettiğini görmek, o kişinin malından ele geçecek nasibe delâlet eder. Rüyada bir kimsenin genç bir kadınla oynaştığını görmesi, görünmez bir yerde malını zayi etmesine alâmettir. Rüyada zina etmek hainliğe yorumlanır. Bundan dolayı bir kimse zina ettiğini görse, hainlik eder.   Meçhul zina eden kadını görmek, hay ırdır. Rüyada zina etmek hırsızlığa yorumlanır. Bir kimse tanıdığı birisinin hanımı ile zina ettiğini görse, o kimsenin malından bir   şey alır. Zina eden bir kadınla zina ettiğini gören kimse, kötülüğe ve fitneye düşer.   ... Devamı