17 07 2011

SÜT, Rüyada süt görmek

Rüyada süt görmek, İslam fıtratına yorumlanır. Süt meşakkat çekilmeden elde edilen maldır. Yoğurt olmuş süt, ekşiliği ve yağı çıkmış olmasından dolayı haram maldır.
 

Gerek erkek ve gerek dişi bir kimsenin rüyada memesinde süt olduğunu görmesi, o kimsenin mal biriktirmesine yorumlanır.
 

Rüyada iki memesinden süt aktığını gören kimseye dünya yönelir ve talihi açılır.
 

Bir kimse rüyada çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görse, o kimsenin çocuğunu kendi huy ve ahlakı gibi terbiye edeceğine yorumlanır. Bazı yorumcular rüyada bir kadının sütünü emdiğini gören kimse, mal ve kazanç elde eder dediler.
 

Süt sağmak, hiledir.
 

Süt, içen kimse için helal mal, ilim ve hikmettir. Sağılmış süt, mülk ve maldır.
 

Rüyada bir inek sağdığını ve sütünü içtiğini gören kimse, fakir ise zengin olur.
 
dindarlığa, ekşi ve bozuk olursa, noksanına delalet eder. Sütün taze peynir olduğunu ve onu yediğini gören, helal mala ve rızıka kavuşur. Bir kadının bir erkek üzerine süt dökmesi o adamın tutuklanacağına işarettir.
 

Bir hayvanı sağdığını ve memeden süt yerine kan çıktığını gören hükümetin emirlerine aykırı hareket eder. Eğer süt yerine zehir çıkarsa, haram mala işarettir. Yerden su gibi kaynadığını ve etrafa yayıldığını görmek, o yer halkına zulüm yap ılacağına işarettir. Kendi memesinden sütün su gibi aktığını görmek, hayır ve nimetin artmasına delalet eder.
 

Beygir sütü içtiğini görmek, hayra ve büyüklere yaklaşmaya; katır sütü içmek işlerinde zorluğa; deve sütü içmek, büyük kişilerden menfaat geleceğine; ceylan sütü içmek, rızk bolluğuna; keçi sütü içmek, karısından gelecek mala; kaplan sütü içmek, düşmana galebeye; fil sütü içmek, haram mala; manda sütü içmek, rızık bolluğuna ve mal çokluğuna; merkep sütü içmek, hastalığa ve iyileşmeye; ayı sütü içmek zarara, korkuya ve hüzüne; tavşan sütü içmek, akıl noksanlığına ve
 

ahmaklığa; bir rivayete göre haram mala veya musibete; tilki sütü içmek hileye delalet eder.
 

Bazılarına göre; süt emzirdiğini görmek kadın için hayır ve erkek için şerdir. Köpek sütü korkuya; bir rivayete göre şiddetli hastalığa; arslan sütü, büyük bir kişi tarafından şeref ve mala, düşmana üstün gelmeye ve maksadına ermeye; çakal sütü; akraba ile düşmanlık ve kavgaya; inek sütü, o yıl din ve dünyada hayır ve yükselişe; vahşi sığır sütü, hasta olup hemen iyileşmeye; kedi sütü, kavga ve düşmanlığa; bir rivayete göre zayıf düşmeye ve hastalığa; kurt sütü, korkuya, yahut elinden önemli bir fırsatın kaçmasına; koyun sütü, helal mala ve dinin kuvvetine; kuş sütü muradının tamamıyla olmasına delalet eder.
 

Süt sağmak, hileye işarettir. Ağız sütü (hayvan doğurur doğurmaz sağılan süt) sıkıntıdan rızka, veya haram mala yorumlanır. Bir rivayete göre, hayırsız bir adamdan iyilik yapmasını istemektir.
 

Ekşimiş süt haram mal, yorgunluk, meşakkat ve kederle yorumlanır. Rüyasında halis sütü bırakıp bozuk süt içtiğini gören aşağı bir sınıfın geçim şartlarına razı olur. Haram yer ve bir rivayete göre dininden sapar. Bir arslan yavrusuna süt içirdiğini gören, hükümetten hayır ve menfaat elde eder.
 Bir kimsenin rüyada süt görmesi, İslâm fıtratına delâlet eder. Süt meşakkat
çekilmeden elde edilen mala da işarettir.
Rüyada iki memesinden de süt aktığını görmek, dünyanın rüya sahibine
yöneleceğine ve talihinin açıklığına delâlet eder. Rüyada yoğurt olmuş süt görmek,
ekşiliği ve yağı çıkmış olmasından dolayı haram mala delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada insan südü görmek, üç vech ile tâbir
olunur:
a) Helal rızık,
b) Evlat malı,
c) Geçim cihetinden keder.
Bir kimsenin rüyada at sütü içtiğini görmesi, devlet tarafından kendisine erişecek
hayır ve menfaata delâlet eder.
Rüyada süt içtiğini görmek, helal mala, ilme, hikmete, rızka ve mülke delâlet eder.
Kişinin rüyada yılan sütü içtiğini görmesi, Allahu Teâlâ'nın razı olacağı bir ameli
işlemeye delâlet eder.
Hasta kimsenin rüyada süt içtiğini görmesi, ilaca, rızka, hayvanlara malik olmaya,
mala ve nimete ve afiyete kavuşmaya delâlet eder.
Rüyada çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görmek, çocuğunu kendi huy ve
ahlakı gibi terbiye edeceğine işarettir. Rüyada bir kadının sütünü emdiğini görmek,
mal ve kazanca delâlet eder.
Rüyada dişi at sütü içtiğini görmek, devlet reisi ile karşı karşıya gelmeye delâlet eder.
Nablusî demiştir ki:
- Yeni doğmuş devenin sütü din fıtratıdır. Bundan dolayı bir kimse rüyada yeni
doğmuş devenin sütünden içse veya bir yahut iki ya da üç defa emse, o kimsenin
yaratıldığı İslâm fıtratında sebat etmesine, namaz kılmasına, oruç tutmasına, zekât
ve sadaka vermesine delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada koyun sütü içtiğini görmesi, hayra, rahatlığa, sevinç ve ferahlığa
işarettir. Rüyüda dişi arslandan süt emdiğini görmek, mal, nimet ve düşmana
galibiyete delâlet eder.
Rüyada süt içtiğini görmek, helâl mal, ilim ve hikmete delâlet eder. Sağılmış sütü
içmek, mülk ve mal ile tâbir olunur.
Rüyada görülen koyun, sığır, deve ve manda sütü, bunların hepsi toplu mala delâlet
eder. Bunların yoğurdu ise, üzüntü ve kedere işarettir.
Rüyada köpek sütü içtiğini görmek, şiddetli bir korkuya ve zalim bir kimsenin eliyle
gelecek mala delâlet eder. Bazı kere de köpek sütü içmek, kudret ve kuvvete delâlet
eder.
Rüyada bir geyiğin sütünü içmek, az bir mala işarettir.
Câfer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada bir çocuğu -Erkek ve kız, büyük veya küçük
müsavidir- sütten kesmek veya sütten kesildiğini görmek, hayır değildir. Zarar ve
ziyana ve rızkın noksanlığına delâlet eder.
Rüyada kurt sütü içtiğini görmek, reisliğe nâiliyete ve halkın mallarını zorla ve
tahakküm ederek ellerinden almaya işarettir.
Çünkü kurt zorbalık ederek karnını doyurur.
Rüyada vahşî hayvanların sütünü içtiğini görmek, az bir mala ve şiddete delâlet eder.
Rüyada yaban eşeğinin sütünü içmek, sonradan şifa bulacak bir hastalığa işarettir.

 

8773
0
0

Rüyalarınızı Alttaki Kutuya Yazın Yorumlayalım.

YORUM FORMU

Yorum Yaz